SERVICELIJN +32 51 43 16 20 ALGEMEEN: +32 51 58 14 91

PRIVACYVERKLARING SOLLICTANTEN AVG – GDPR

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Deprez Construct NV, met maatschappelijke zetel te Lichterveldestraat 129a, 8610 Kortemark en ondernemingsnummer BE 0425 716 964.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Na ontvangst van de CV en het begeleidend schrijven zal de volledige inhoud daarvan verwerkt worden.
Met hoofdzakelijk de volgende persoonsgegevens:

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 24 maand na het einde van het sollicitatietraject.
Gegevens die bekomen worden middels een spontane sollicitatie worden tot 24 maanden bewaard.

5. Ontvangers en doorgifte

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden.

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken, kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden wanneer het sollicitatietraject dit vereist. (Selectiekantoren of recruitmentspecialists)

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

  1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
  2. onjuiste gegevens te doen verbeteren.
  3. in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
  4. de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
  5. de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  6. bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Contact

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot jobs@deprez.be


Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Meer informatie over cookies