SERVICELIJN +32 51 43 16 20 ALGEMEEN: +32 51 58 14 91

PRIVACYBELEID

Algemeen

Deprez Construct nv hecht belang aan uw privacy. Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens binnen onze onderneming. Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Deprez Construct NV (hiera Deprez), met maatschappelijke zetel Lichterveldestraat 129a, te 8610 Kortemark en ondernemingsnummer BE 0425 716 964.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@deprez.be.

Verwerkingsdoeleinden

Deprez verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en prospects voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, dienst-na verkoop en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

toestemming;
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, aanpassen, overdragen, beperken of verwijderen of uw toestemming intrekken dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@deprez.be.

Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.

Overmaken aan derden

In geen geval worden de verzamelde persoonsgegevens overgemaakt, gedeeld aan derden uit commerciële doeleinden

Indien dit noodzakelijk is de hierboven vermelde doeleinden of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Deprez verbonden zijn of met enige andere partner van Deprez;

Deprez garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Deprez heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Deprez heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Deprez aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. In ieder geval zal de bewaarperiode nooit langer zijn dan 10 jaar.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Het privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht.


Deze website gebruikt cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Meer informatie over cookies